History & GeographyGeneral

General histories

Kodai, earliest

Asuka & Nara

Heian

Medieval history

Kamakura, Yoshino

Muromachi, Sengoku

Azuchi-Momoyama

Edo, Tokugawa

Kaikoku, bakumatsu

Modern history

Meiji

Taishō

Shōwa

World War II

Postwar, contemporary

Geography & local history

General

Honshū

Kantō, greater Tōkyō

Tōhoku

Chūbu

Kansai & Kinki

Chūgoku & Shikoku

Kyūshū

Okinawa, Ryūkyū

Hokkaidō, Kuril, Sakhalin

Former colonies

Other countries